• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • SZKOŁA POLICEALNA- PRAKTYKI ZAWODOWE-NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

SZKOŁA POLICEALNA- PRAKTYKI ZAWODOWE-NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

11.2.2019

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odbycia w terminie  praktyki zawodowej. Jej brak może być podstawą nie zaliczenia semestru.

Informujmy, że dyrektor szkoły:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

Zwolnienie może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące odbycia praktyk zawodowych uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły przy ul. Krupniczej 2/4 we Wrocławiu, tel. 71 788 96 87.

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00